1. Reservatie: De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons bevestigd werd.
 2. Annuleren door slecht weer: Bij aanhoudend slecht weer of bij slecht weer voorspelling kan u kosteloos annuleren tot 24 uur voor levering. Het weerbericht wijzigt zelden drastisch van de ene dag op andere, waardoor klanten 24u op voorhand reeds zouden moeten kunnen beslissen of ze al dan niet wensen te annuleren. We danken u voor uw begrip.
  Indien u binnen de 24u voor levering annuleert zal de integrale huurprijs gefactureerd worden (dit omdat er gaten in de planning komen die wij desondanks toch moeten vergoeden aan het personeel).
 3. Betaling: De betaling van de gehuurde materialen gebeurt contant bij levering, cash of met bancontact. Indien de betaling van de factuur gebeurt via overschrijving: Facturen dienen binnen de 15 dagen na levering van de gehuurde goederen betaald te worden. Bij het niet naleven van onze vermelde betalingsvoorwaarden komen er extra kosten bij het factuur of vervallen alle eventuele toegestane kortingen!.
 4. Levering, ophaling & plaatsing springkasteel: De levering is gratis indien het leveringsadres niet verder is dan 15km van op het centrum van Grimbergen of 15 km van Oud-Herverlee (Zoute Waters).
  Alles boven de 15km, wordt er eenmalig per km 2.00€ geteld. Het uur van levering en ophaling wordt tijdens de reservatie afgesproken in functie van onze en uw planning. Levering is ten vroegste om 7u00, ophaling ten laatste om 21u00. Indien u hiervan wenst af te wijken vernemen wij dit graag tijdens de reservatie.
  Voor de plaatsing hebben wij een vrije doorgang nodig van 1-2 meter, afhankelijk van het springkasteel die u hebt gekozen. Exacte afmetingen staan vermeld op onze website. Wij leveren liever niet door het huis tenzij er voldoende plaats is om tot in de tuin te geraken.  Kastelen worden steeds met een transportkar tot aan de opstelplaats gereden en worden nooit over een haag, poort of omheining getild.
  Levering & ophaling volksspelen :Heb je alleen volksspelen, dan kan je die altijd zelf komen afhalen na telefonisch contact, dat kan steeds de dag voor je feest en is dus gratis. Indien we ze toch moeten leveren vragen wij 1€/km die we moeten doen voor de levering.
 5. In ontvangstname: Bij in ontvangst name zal de huurder een huurovereenkomst tekenen. Hiermee verklaart de   huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Ook bevestigt hij op hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat van het springkasteel. Indien de huurder bij levering of onmiddellijk nadien schade vaststelt dient hij de huurder te verwittigen. Indien de verhuurder niet op de hoogte gebracht wordt zal deze niet weten of de schade al aanwezig was al dan niet waardoor de schade op de huurder verhaalt zal worden.Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het kasteel in ontvangst te nemen zal het springkasteel toch aangerekend worden.In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.Ophalen van het gehuurd materiaal gebeurt op het afgesproken uur bij levering, er bestaat een mogelijkheid dat hier van afgeweken wordt door omstandigheden. Dit geeft de huurder niet het recht op extra korting.
 1. Plaatsing: Het springkasteel wordt bij voorkeur op een vlakke en zachte ondergrond (gras) geplaatst. Asfalt, beton en klinkers zijn ook geschikt. Kastelen worden nooit op een oneffen oppervlak (steenslag, puntige voorwerpen, glas, …) geplaatst teneinde schade te vermijden. De kastelen worden nooit op zand of braakliggende grond geplaatst.De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Deze is bestand tegen water. Indien u de blower uitschakelt mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is. Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blower en het veilig wegbergen ervan.De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen (voorkomt verbranding van de motor)
 2. Tijdens de huurperiode: Het kasteel wordt indien mogelijk met de opening naar het feest toe geplaatst zodat de huurder een beter toezicht kan houden. In geval van onweer vragen wij de huurder de blower uit het stopcontact te verwijderen en af te dekken of hem desnoods binnen te plaatsen. De motor moet op 220 V en 16 A aangesloten te worden.Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden, tenzij Jump4kids hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Gelieve ons in extreme omstandigheden of bij twijfel steeds telefonisch te verwittigen..Bij regenweer blijft het kasteel gewoon in opgeblazen toestand staan, uitgezonderd bij rukwinden en/of onweer, dan moet het springkasteel tijdelijk afgelaten worden: Stroom uitschakelen en blower loskoppelen.De luchtuitlaten openen en de muren naar binnen plooien.Springkasteel dubbelvouwen zodat er niet veel water kan inlopen.Belangrijk: na de regen het kasteel onmiddellijk terug openplooien, de luchtuitlaten sluiten en  het kasteel terug opblazen zodat het kan drogen. Zorg er steeds voor dat het kasteel terug goed veranke  Om misverstanden te vermijden: overdekte springkastelen worden bij regenweer ook nat aan de binnenkant. Een zekere bescherming tegen de regen is aanwezig maar toch zal nog steeds regenwater doorsijpelen. Na de regen kan de huurder het kasteel deels droogwrijven zodat de kinderen sneller terug kunnen springen.
 3. Aansprakelijkheid: De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode. Jump4Kids kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties…Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring.Indien het springkasteel en/of de motor bij u wordt gestolen, betaalt u dit terug aan Jump4kids tegen nieuwwaarde.Ook al zijn onze springkastelen veilig en leeft ook u de veiligheidsvoorschriften na, een ongeval kan nooit volledig uitgesloten worden. In de meeste gevallen wordt dergelijk risico gedekt door uw familiale polis of burgerlijke aansprakelijkheid. Voor meer info hierover kan u best contact opnemen met uw verzekeringsagent.  Indien dit niet het geval is, kunt u het beste een bijkomende verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de weder afgifte, met afstand van elk recht op verhaal ten laste van Jump4kids.Permanent toezicht van een volwassene is ten strengste aanbevolen. Springkastelen mogen nooit worden afgelaten als er nog kinderen in het springkasteel aanwezig zijn.
 4. Gebruiksvoorwaarden: Brillen, schoenen, speelgoed of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het springkasteel, dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen. Verboden om op de muren te klimmen of te hangen Verboden te eten of te drinken op het kasteel. De attracties zijn niet toegankelijk voor huisdieren. Het eventuele voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheidsoverwegingen ook verboden hierop te springen. Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding dient aanwezig te zijn. Er mogen nooit meer kinderen springen dan het maximaal opgegeven aantal. Het gehuurde springkasteel en de toebehoren blijven ten allen tijde eigendom van Jump4KIds .Eventuele klachten moet u binnen 5 dagen na levering en plaatsing van het gehuurde materiaal per aangetekende brief aan Jump4Kids overmaken.
 5. Voorzieningen en info voor de klant: De huurder moet stroom van 220V en 16A voorzien.De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 1-2 meter om het springkasteel tot op zijn plaats te krijgen.Voorzie rond het springkasteel een ruimte van minstens 1,5 meter langs elke zijde en 2 meter achter het kasteel voor de motor.  Indien er grasrobot aanwezig op het terrein waar het springkasteel geplaatst   wordt , dient de batterij uit het toestel verwijderd te worden tot na de     Onze prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele aanpassingen raadpleeg   steeds de web site.
 6. Grasrobot: Indien er grasrobot aanwezig is op het terrein waar het springkasteel geplaatst wordt , dient de batterij uit het toestel verwijderd te worden tot na de huurperiode.
 7. Boetes die wij hopen niet te moeten aan rekenen: Er is niemand aanwezig bij levering en er is niets afgesproken op voorhand en/of er hangen geen instructies: 50% van de huurprijswordt gefactureerd.Indien er niemand aanwezig was en jullie wensen dat onze mensen alsnog een tweede keer langskomen voor de levering: + 50 euro.Onvoldoende vrije doorgang om te leveren (zie nodige ruimte bevestiging email) OF onvoldoende plaats om op te stellen: 50% van de huurprijs wordt gefactureerd.Ballen van het ballenbad niet in de zakken: 50 euro.Scheuren in de naden(stiksel) van het springkasteel door de huurder zelf gemeld: 0 euro.Scheuren in de naden (stiksel) van het springkasteel vastgesteld door de verhuurder bij het kuisen of bij de eerstvolgende levering: 125 euro.Scheuren in het springkasteel zelf (bache): Volgens offerte fabrikant. Schade aan de netten/touwen door de huurder zelf gemeld: 15 euro. Schade aan de netten/touwen vastgesteld door de verhuurder: 30 euro. Zwarte strepen veroorzaakt door schoenen: 50 euro.

De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring. De klant bevestigd bij reservatie akkoord te gaan met de voorwaarden.